Prima paginaPortofoliu Ce avem pe stoc!Produse obținute din sfoară împletită!Contactati-ne

14 februarie 2013

Contractul de mediere

CONTRACT DE MEDIERE
nr. ………….. din ……………..
I. Părţile contractante
Societatea Comercială ………………………………….., denumită în continuare furnizor, cu sediul în ………………………………………,
(adresa completă)
înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. ……………………, cod fiscal ………………….., reprezentată prin domnul/doamna ………………………….., având funcţia de ……………………….,
şi ………………………………………………………………,
(numele şi prenumele solicitantului)
denumit/denumită în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria …… nr. ………………., cod numeric personal ……………………, de profesie ………………………………….., domiciliat/domiciliată în
…………………………………………………………………….,
(adresa completă)
au convenit următoarele:
II. Obiectul contractului de mediere
1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la
……………………………………… din ………………………. .
(denumirea angajatorului din străinătate) (ţara)
2. Îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru încheierea contractului individual de muncă.
3. Îndeplinirea formalităţilor privind deplasarea la locul de muncă.
4. Alte prestaţii ……………………………………………….. .
III. Durata contractului de mediere
Durata contractului de mediere este de …………………….. de la data încheierii.
IV. Obligaţiile părţilor
1. Obligaţiile furnizorului:
a) să ofere un loc de muncă în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;
b) să prezinte beneficiarului informaţii şi precizări cu privire la cerinţele locului de muncă şi la condiţiile în care poate avea loc angajarea;
c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;
e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;
f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă şi în limba română;
g) să asigure confidenţialitatea datelor personale;
h) să efectueze demersurile şi formalităţile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obţinerea, după caz, a paşaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condiţiilor de transport etc.);
i) să restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunţă la mediere;
j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.
2. Obligaţiile beneficiarului:
a) să prezinte toate documentele şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;
b) să participe la acţiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;
c) să anunţe furnizorul în cazul renunţării la serviciile de mediere ale acestuia;
d) să achite taxele legale şi costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;
e) să respecte obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă.
V. Tariful serviciilor de mediere
1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de
………………………………. lei şi se achită la data încheierii
(în cifre şi în litere)
contractului de mediere.
2. Furnizorul se obligă să restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situaţii:
a) ……%, dacă nu găseşte un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;
b) …..%, dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifică renunţarea la mediere.
VI. Modificarea şi completarea contractului de mediere
Modificarea şi completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la contract, încheiat în formă scrisă.
VII. Încetarea contractului de mediere
Prezentul contract de mediere încetează:
a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepţia clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) şi pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual de muncă;
b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;
c) prin acordul de voinţă al părţilor;
d) dacă beneficiarul refuză… oferte de locuri de muncă în străinătate;
e) prin reziliere.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
Dacă partea în culpă, în termen de …….. zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere şi poate solicita despăgubiri, potrivit legii.
VIII. Litigii
În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea în mod amiabil a acestuia.
În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea în mod amiabil a litigiului, părţile convin ca acesta să fie soluţionat de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
IX. Dispoziţii finale
Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în două exemplare, unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.
Furnizor, Beneficiar,
……………. …………………

Niciun comentariu: