Prima paginaPortofoliu Ce avem pe stoc!Produse obținute din sfoară împletită!Contactati-ne

19 august 2010

Lucrari decorative sau ornamentale.

   Suport de pixuri pentru birou.
Suport perete cu iasca. In poza urmatoare este prezentat un suport rustic care poate fi folosit ca suport pentru o foare sau pentru diverse obiecte de decor. Constructia acestui produs de artizanat este destul de simpla, si anume: am folosit o iasca cu o forma de consola, care la periferie este semicirculara iar partea superioara bombata acoperita cu o crusta dura cu incretituri concentrice, partea inferiora este plana, de culoare bruna. Eu am montat-o cu partea plana in sus deci invers de cum a crescut pe copac. Dimensiuni: iasca are partea plata cu lungimea de 20 cm si latimea de 15 cm; copacelul din stanga are inaltimea de 35 cm iar cel din dreapta are inaltimea de 20 cm( de unde este prins in iasca).

Support tinder wall. The next picture is given a rustic support that can be used as support for an all too or various decorative objects. Construction of this product is fairly simple craft, namely: I used a console with a form of tinder, which is semicircular periphery and covered with a domed top crust tough concentric folds, substantially lower side is flat, dark brown. I installed it with the flat side up so the opposite of how the tree grew. Dimensions: tinder the payment has length of 20 cm and 15 cm wide, tree on the left has height of 35 cm and at the right height is 20 cm (where it is caught in the tinder)

Vaza rustica. In urmatoarele doua poze ii prezentata o vaza rustica pentru flori ornamentale confectionata dintr-un varf de pin , sipci , sfoara de canepa si aracet. Principiul de constructie ii destul de simplu , prima data am facut trei placi in forma de triunghi isoscel (pentru imbinarea sipcilor am folosit aracet care dupa uscare devine incolor) si pe urma placile le-am asamblat in forma de piramida (pentru imbinarea placilor am folosit sfoara de canepa). Am folosit un lac cu nuanta de nuc. Aceasta lucrare a fost expusa la Galeria de Arta Traditionala Cluj Napoca (S.C. Romanian Folk Art S.R.L.) de pe str. Napoca, nr.25.

Rustic vase. In these two pictures I presented a rustic vase for decoration, made from a pinch of pine strips, hemp rope and polyvinyl acetate. The construction principle is quite simple, first time I made three plates in the shape of an isosceles triangle (for joining strips which I used after drying becomes colorless polyvinyl acetate) and then we assembled plates form a pyramid (I used for joining boards hemp rope). I used a shade of walnut lake. This work has been exhibited at the Gallery Traditional Art Cluj Napoca (Romanian Folk Art SRL SC) on the street Napoca, No.25.
 

Citate pe piatra. In urmatoarele 5 poze se pot vedea diferite modele de produse de artizanat la care am folosit piatra, lemn, sfoara, cosulet impletit. In prima poza am folosit o creanga dintr-un copac (insa nu stiu de ce esenta ii copacul) si o piatra plata cu grosimea de 1 cm pe care am scris urmatorul citat:" Nu conteaza ca ai cazut, atata timp cat culegi ceva de pe jos cand te ridici". In toate produsele: lemnul l-am lacuit cu lac cu nuanta de nuc iar piatra cu lac special pentru piatra.
In a 2-a poza am folosit un copacel de fag (l-am pus cu tulpina in sus deci el de fapt este sustinut de crengile copacelului, fac aceasta precizare deorece la prima impresie pare ca este o radacina) si o piatra cu grosimea de 8 mm pe care am scris:" In viata risipim ani iar la moarte cersim clipe" 
In a treia poza am folosit o creanga, piatra si soara (pentru o sustinere mai buna a pietrei)
In a 4-a am folosit doua bucati dintr-o creanga de carpen, piatra si un cosulet. Pe piatra am scris:" Secretul succesului: cazi de 7 ori, de ridici de 8 ori".
In ultima poza am folosit o bucata dintr-o creanga de brad si o piatra. Citatul folosit aici este:" Viata este o consumatie, unii consuma, altii se consuma".
  
Quotes on the stone. In these pictures you can see five different models of handicraft products that we used stone, wood, rope, basket weaving. In the first picture I used a branch from a tree (but basically I do not know why kind of the tree  is) and a payment stone 1 cm thick that I wrote the following quote: "No matter if you fall, pick something as long as down when you get up. "In all products: I varnished wood with lacquer and walnut shade especially for stone  lake.
In the 2nd picture I used a beech tree (I've put up the stem so it really is supported by branches of little tree make this statement because the first impression seems to be a root) and a thick stone 8 mm I wrote: "In life and in death, wasting years begging moments"
In the third picture I used a twig, stone and rope (for best supporting stone)
In the 4th I used two pieces of a branch of the hornbeam, stone and a basket. On he stone I wrote: "The secret of success: fall of 7 times, get up 8 times.
The last picture I used a piece of a pine bough and a stone. The quote used here is: "Life is consume, consume some, others are consumed

Peisaj rustic 1. In poza alaturata este prezentat un peisaj rustic ,materiale folosite la acest produs le-am explicat in postarile de mai jos dar nu am explicat cum am procedat la confectionarea acestui produs. Toate componentele peisajului le-am asamblat pe o margine de brad, si anume:
-copacelul: creste in zonele muntoase in bataia vantului care si din cauza aceasta creste in aceste forme si are rezistenta la rupere destul de mare in comparatie cu grosimea crengilor. El a fost curatat de scoarta cu un cutit mic, decojirea lui se face destul de greu pentru ca scoarta nu prezinta aceea seva pe care o are alte tipuri de copaci, seva aproape ca nci nu exista; poate si din cauza faptului mediului in care traieste ,creste pe putinele locuri in care exista pamant pe stanci. Un alt motiv din care se decojeste greu este si din cauza faptului formei lui , crengile sunt curbate si prezinta tot felul de adancituri. Copacelul l-am montat pe marginea de brad gaurind marginea de brad cu un burghiu pentru lemn  cu diametru aproximativ egal cu grosimea tulpini copacelului. Si la acest produs  la toate imbinarile am folosit aracet care dupa uscare devine incolor, acest aracet este si foarte rezistent la umezeala.
-masuta cu scaunele: aici a fost mai simplu, am taiat 5 bucati dint-o creanga pentru scaune care in realitate aceste scaune is denumite boci (termen popular) si se obtin dintr-un bustean de brad. Masuta ii taiata dintr-o crenga mai groasa decat cea folosita la scaunele.
- garduletul: acest gardulet cu nuiele nu prea se mai foloseste in zona mea, tocmai de aceea incerc sa pastrez traditia prin aceste peisaje incercand sa arat oamenilor farmecul acestui tip de gard. Stalpi ( la dimensiune normala is numiti stempti) garduletului i-am taiat dintr-o creanga de corn. Cornul este un arbust mijlociu spre mare, deciduu, sau mai rar un arbore mic, cu înălțimea între 5 și 12 metri, scoarța maro închis și crenguțe verzui. Frunzele sunt opuse, cu lungimea de 4-10 cm și cu lățimea de 2-4 cm, de formă ovoidală. Florile sunt mici (5-10 mm în diametru), cu patru petale galbene, adunate în grupuri de 10-25, și înfloresc înainte ca frunzele să apară. Fructele (denumite coarne) sunt drupe roșii, alungite, de 2 cm lungime și 1,5 cm în diametru, conținând o singură sămânță. 
Pentru nuiele am folosit crengi de salcie pletoasa sau plangatoare, numele popular de "salcie" provine în limba română din latinescul salix. Ea se mai numeste si rachita, din nuielele de răchită (mai ales din răchita roșie Salix purpurea) se împletesc coșuri și papornițe. Pe malul drept al Prahovei, la km 128.5, se află o răchită (Salix fragilis L.) de aproximativ 200 de ani.Salcia conține salicina, o substanță asemănătoare acidului acetil salicilic care se găsește în aspirină. Lemnul de salcie este de calitate inferioară el neputând fi utilizat nici măcar ca lemn de foc din cauza faptului ca nu arde ci doar fumegă. Spre deosebire de genul înrudit populus (plopul), lemnul de salcie nu poate fi folosit la confecționarea bețelor de chibrituri.Tulpina, poate fi noduroasă, scoarța cu crăpături, înălțimea neatingând mai mult de 3-4 metri, dar la unele specii poate atinge până la 10-15 metri si aeriana.
Am dat gauri cu un burghiu pentru lemn , in care am montat stalpi lipindu-i cu aracet. Dupa uscarea aracetului am impletit crengile de salcie in jurul stalpilor. 
-Fantana model cumpana: pentru stalpul cumpanii am folosit o creanga de corn care are o ramificatie, pentru balansare am folosit o creanga de corn subtire. Folosesc lemn de corn deoarece este printre cele mai rezistente lemne, chiar am si citit ca ii cea mai dura esenta de lemn din Europa. Isi datoreaza duritatea cresterii foarte lente, in straturi foarte subtiri, creste pe intreg teritoriul Europei, dar se pare ca in Romania e cel mai des intalnit
Pentru galeata si contragreutate am folosit doua bucati dintr-o creanga de brad.O bucata de creanga am cioplito pentru a semana cu o galeata.
-valaul: l-am confectionat dintr-o bucata de creanga de pin, am folosit acesta esenta ca este mai moale si se poate lucra mai usor. Adancitura am realizat-o cu un cutit bine ascutit si cu ajutotul uni firez. Valaul mai este denimit si: adapatoare, uluc, jgheab, laptoc, scoc, troaca.


A rustic landscape. The adjoining picture presents a rustic landscape, materials used in this article I explained in the post below but I explained how I have proceeded to manufacture this product. All components of the landscape I have assembled on the side of the tree, namely:
-Tree: growing in mountainous areas in which the wind and because it increases in the shapes and have very high tensile strength compared with thick branches. He was cleared of bark with a small knife, peel's is quite difficult, because the bark does not have sap that is why other types of trees, sap bank almost there, perhaps because the environment in which they live , grows on earth in which there are few places on rocks. Another reason that it's hard to peel is because of its shape,its limbs are curved and presents all kinds of dimples. I mounted tree on the edge of the fir tree holes with a drill for wood with diameter approximately equal to the thickness strains little tree. And this product at all joints I used polyvinyl acetate which after drying becomes colorless, the polyvinyl acetate is very resistant to moisture.
-Table with chairs: it was easier, I cut five pieces of tooth-chairs a limb for these seats is actually named pipe (popular term) and are obtained from a log tree. Table I cut a branch thicker than the one used for seating.
- Fence: the fence with little straw is still used in my area, so just try to keep the tradition in these landscapes, trying to show people the charm of this type of fence. Poles (the normal size is called stempti) fence I cut a branch of the horn. Horn is a medium to large screw, deciduu, or more rarely a small tree, height between 5 and 12 m , bark brown and green twigs. The leaves are opposite, 4- 10 cm long and 2- 4 cm wide, ovoid shape. The flowers are small (5- 10 mm in diameter), with four yellow petals, gathered in groups of 10-25, and bloom before the leaves appear. Fruits (the horns) are red drupe, oblong, 2 cm long and 1.5 cm in diameter, containing a single seed.
For rods we used weeping and weeping willow branches, the popular name of " Willow " comes from the Latin Salix in Romanian. It is also called osier, osier rods (mostly red osier Salix purple) interweave paporniţe baskets. On the right bank of the Prahova, 128.5 km , is a willow (Salix fragilis L.) of approximately 200 years. Willow contains salicin, a substance similar to acetyl salicylic acid found in aspirin. Willow wood is of lower quality even it can not be used as firewood because it burns not only smokes. Unlike the related genus Populus (poplar), willow wood can be used to manufacture matches. The trunk sticks may be knotty, bark with cracks, reaching a height more than 3- 4 meters , but some species can reach up 10- 15 meters and air
I made holes with a drill for wood, in which I installed poles sticking up with polyvinyl acetate. After drying of polyvinyl acetate I braided willow branches around the pillars.
The well-sweep model: for pole of sweep I used a branch of the horn which has a branch for balance, I used a thin crescent branch. I use wood because corn is among the most resistant wood, and I even read that I take the timber in Europe . It owes its very slow growth toughness in thin layers, increases throughout Europe, but it seems that Romania is the most common
For bucket and counterweight I used two pieces of a branch of the tree I choped it to resemble a bucket.
-Balaam, I made a piece of pine branch, we used essentially as it is softer and can more easily work. I made a dent with a sharp knife and the help with saw join. Vala is denim: the trough, chute, chute, laptoc, gutter, trough.<
 Poza Folk Art. Acest ornament l-am confectionat dintr-o iasca si trei copacei. Iasca are mai multe denumiri: in Transilvania este numita cpita, in Muntenia este numita babita si in Moldova este numita bacalie. Exista si iasca care se poate manca, doar ca la noi tara nu prea se consuma, insa la americani este foarte apreciata si este numita chicken of the wood. Acest tip de ciuperca de copac se numeste iasca galbena (Laetiporus sulphureus). In Europa de Vest e vândută ca delicatesă rară, iar în America mai este numit "Puiul pădurii" sau "Creierul copacului". 

Folk Art Picture This ornament I made a tinder and three trees. Tinder has several names: in Transylvania is called capita, in Wallachia and Moldova is called  babita Bacal. There are tinder that can eat just as in our country do not really drink, but the U.S. is much appreciated and it is called chicken of the wood. This type of tree is called tinder fungus yellow (Laetiporus sulphureus). In Western Europe is sold as a delicacy rare, and in America is called "chicken forest" or "brain tree. "
Poza peisaj rustic cu cosulet. Materiale folosite sunt: copacel, cosulet impletit, o bucata de margine de brad ,crengi si sarma pentru fantana model 'cumpana' si pentru valau(termen popula). Sinonimele de la cuvantul valau sunt: adapatoare, jgheab, laptoc, troaca, uluc, scoc. Modelele de pe marginea de brad is facute natural de o insecta denuimta car; ea este o insecta daunatoare, din ordinul coleopterelor , cu corpul paros si picioarele scurte, care traiesc in lemn si se hranesc cu acesta. Dar in acest caz nu au intrat in lemn ci doar sub scoarta acestuia ,facandu-si canale in urma procesului de hranire si aceste canale formeaza modele care se pot observa in poza. 
Rustic landscape picture basket. Materials used are: tree, basket weaving, a piece of tree edge, and wire brush fountain model 'watershed' for valau (within population). Valau synonyms of the word are: trough, gutter, laptoc, trough, gutter, trough. Models on the pine is a natural insect named made car, it is an insect of the order of beetles, with hairy body and short legs, living wood and feed on it. But in this case not only entered the wood under its bark, making channels in the process of feeding and the channels form patterns that can be seen in the picture.

Poza peisaj rustic. Peisaj Alex.  Aici am folosit: un copacel, o margine de brad si diferite tipuri de grengi pentru a face masuta cu scaunelele, fantana tip cumpana cu valaul si garduletul. Copacelul este de esenta carpen , care este o specie de foioase, invadatoare datorita capacitati mari de lastarire si drajonare( este procesul de a produce drajoni, care sunt lastari a unei plante crescut din radacina si din care, prin separare, se poate dezvolta o noua planta) .Inradacinarea este pivotant trasanta, creste pana la 20-25 m,este o specie rezistenta la ger si umbra, dar pretentioasa la seceta. Poate creste pe terenuri argiloase. Acest ornament rustic l-am lacuit cu lac de nuanta nucului.

Rustic landscape picture. Landscape Alex. Here I used: a tree, a tree edge and different types of branches table with chairs to make, well sweep the validity and type fence. Hornbeam tree is of the essence, which is a deciduous species, invasive of shoots due to higher capacity and drajonare (drajoni is the process of producing, which are shoots of a plant grown from root and from which, through separation, can develop a new plant). settling is swing set, grow to 20 to 25 m , is a species resistant to frost and shadow, but the claims of the drought. It can grow on clay courts. This rustic ornament I varnished with lacquer walnut shade.Poza decoratiune(ornament) rustic. In aceasta poza este prezentat un produs de artizanat rustic la confectionarea caruia am folosit o bucata dintr-o tulpina de pin, doua bucati dint-o creanga de pin si o piatra plata cu grosimea de 5 mm. Acest pin din care am folosit aceste materiale a fost afectat de un incendiu, in urma caruia s-a uscat, cazand pe sol. Pinul (pinus silvestris) este un arbore rasinos ,conifer,caruia ii plac locurile insorite si care creste nu numai in regiunea montana ci si la altitudini mai mici. Are frunze aciculare lungi de 6-7 cm si conuri de forma globuloasa.In afara de aspect, pinul se mai remarca si prin radacina mai adanca, ceea ce il face mai rezistent in fata furtunilor. Lemnul l-am lacuit cu lac cu nuanta de nuc iar piatra cu lac de piatra. Textul scris pe piatra este un citat al lui Nicolae Iorga si anume: "In viata risipim ani, iar la moarte cersim clipe."
Picture decoration (ornaments) rustic. In this picture is given a country to manufacture craft items which I used a piece of a pine stem, two pieces of tooth-a pine bough and a stone pay thickness of 5 mm . The pine I use these materials was affected by a fire, after which dried up, falling to the ground. Pine (Pinus silvestris) is a resinous tree, conifer, who likes sunny places and growing not only in the mountainous region but also at lower altitudes. He leaves 6- 7 cm long needle shaped cones outside globular.In aspect, the pin is also remarkable deeper roots, making it more resistant to storms. I varnished wood with lacquer and walnut shade stone  lake. Text written on the stone is a quote by Nicolae Iorga, namely: "In life, wasting years and begging to death
Poza ornament rustic. Poza Manescu. Pentru aceasta decoratiune am folosit: o piatra plata, copacel, o margine de molid si crengi de diferite grosimi. Crengile sunt de la un arbust cu denumirea de corn si care are lemnul foarte tare, cu frunze opuse, cu flori galbene si cu fructe rosii comestibile, ale carui frunze se intrebuinteaza la vopsit.
Rustic decoration picture. Manescu picture. For decoration I used it: a stone payment, tree, spruce and brush edge of different thicknesses. Are branches from a shrub called the horn and the wood very hard, with opposite leaves, with yellow flowers and edible red fruit, whose leaves is to be used in painting.

 Poza suport Bianca. In poza de mai jos este prezentat un produs rustic de artizanat pe care l-am confectionat din 3 crengi de brad si o bucata dintr-o margina tot de brad. Bradul este un arbore din familia pinaceelor care crește în zona muntoasă, înalt până la 50 m, cu tulpina dreaptă, cu frunzele în formă de ace de culoare verde-închis, persistente, cu florile și semințele în conuri (Abies alba); cu lemn moale, elastic, folosit în scopuri ornamentale și industriale. Acest suport poate fi folosit ca suport pentru o lumanare, ca suport pentru un ghiveci de flori de marime medie sau ca suport pentru obiecte decorative de marime mica. Nuanta lacului este cea de cires, aplicat intr-un singur strat.

Bianca underlying picture. Pictured below is a product rustic crafts that I made of three branches of fir and a piece of whole-tree edge. Family tree is a tree that grows in the mountainous area pinaceelor, up to 50 m high, with straight stems, with needle-shaped leaves of dark green, persistent, flowers and seeds in cones (Abies alba) wood soft, elastic, used for ornamental and industrial purposes. This media can be used as a candle holder as a support for a medium size flower pot, or as support for small-sized decorative objects. Cherry Lake is the shade, applied in a single layer.

   
                       
Poza peisaj rustic simplu.
  Poza peisaj rustic. In poza de mai jos este prezentat un "peisaj rustic"(peisaj reprezinta o parte din natura care formeaza un ansamblu artistic si este prinsa dintr-o singura privire;priveliste; aspect propriu unui teritoriu oarecare, rezultand din combinarea factorilor naturali cu factori creati de om). Copacelul este natural doar curatat de scoarta si este de esenta de fag. Pe langa copacel se mai poate observa un gardulet din nuiele, o fantana tin 'cumpana" si o masa cu scaune care is facute din boci de brad, la fel cum is facute in dimensiuni normale.

    Rustic landscape picture. Pictured below is a "rustic landscape (landscape is part of nature that form an artistic whole, and is caught in a glance, view, own part of a certain territory, resulting from the combination of factors created by natural factors man). It is only natural cleaning tree bark and beech is of the essence. Besides the tree can be seen a fence of twigs, a fountain hold "watershed" and a table with chairs is made of fir mourn, as is done in a normal size

 In aceasta poza ii un alt produs de artizanat  confectionat dintr-o creanga ,noduri de brad care au fost scoase din scanduri uscate si o bucata de margina de fag.
In this picture I made another handicraft product in a branch, knots of fir that were removed from dried planks and a piece of beech edge


  Peisaj rustic pe boafta. Poza  produs de artizanat rustic. 


Un comentariu:

Anonim spunea...

Thank you for the good writeup. It if truth be told was once a amusement account it.
Look advanced to more introduced agreeable from you!
However, how could we keep in touch?

Also visit my webpage ... click here
My website > click here